اساسنامه و تشکیلات دهیاریها
آوریل, 2019 بدون نظر دهیاریها
اساسنامه دهیاریها مصوب‌ هیات‌ وزیران‌ فصل‌ اول‌ ـ کلیات‌ ماده‌ ۱: محدوده‌ خدماتی‌ هر دهیاری‌ به‌ پیشنهاد مشترک‌ دهیار و شورای‌ اسلامی‌ روستا – که‌ در این‌ اساسنامه‌ شورا نامیده‌ می‌شود – و موافقت‌ شورای‌ اسلامی‌ بخش‌ یا جانشین‌ قانونی‌ آنها تعیین‌ می‌شود و پس‌از کسب‌ نظر از دستگاه‌های‌ فنی‌ ذی‌ربط‌ و ...
Read More