سامانه مشارکت مردمی

سامانه مشارکت های مردمی

هدف از ایجاد درگاه مشارکت مردمی ایجاد فضای مناسب جهت تعامل و اشتراک مشارکت های مردمی در حرکت جمعی و رو به جلو مدیریت شهر می باشد. مبنای کار بر جلب مشارکت مردم محلی در جهت نهادینه سازی مشارکت های محلی با تاکید بر توانمندسازی و ظرفیت سازی است. مشارکت نقطه مشترک دیدگاه های امروزیست که آن را نیاز مبرم جامعه می دانند.سامانه مشارکت دارای ۱۴ خدمت و ۳۰ زیرخدمت می باشد. که در این قسمت به تعدادی از عنوان خدمت ها اشاره شده است.

برخی از امکانات سامانه مشارکت مردمی

null

پویا وب سپاهان اولین مجری شهر،شهرداری الکترونیک در کشور

فهرست